Wewnątrzszkolny System Oceniania w Publicznej Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach

 

 

§ 1 PODSTAWY PRAWNE

 

§ 2 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

§ 3 CELE I ZAKRES OCENIANIA

 

§ 4 KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 

§ 5 FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI UCZNIÓW

 

§ 6 ZWOLNIENIA Z PRAC PISEMNYCH I ODPOWIEDZI USTNYCH

 

§ 7 JAWNOŚĆ OCEN

 

§ 8 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

 

§ 9 ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

 

§ 10 KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA ( KOŃCOWA )                                  

§ 11 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 12 EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 13 PROMOCJA

 

§ 14 KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 

§ 15 ZAKOŃCZENIE

 

§ 1

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany jest na podstawie:

- rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

- rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

- rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

- rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego

- standardów osiągnięć;

- statutu szkoły.                

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania                                 i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ze wszystkich przedmiotów oprócz religii i etyki.
 2. Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

§ 2

 

Organizacja roku szkolnego

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena za drugi semestr jest oceną roczną ( końcową ).
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców       ( prawnych opiekunów ) o :

a ) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania                                                 b ) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

c ) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców               ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 2. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.                         Z zasadami przedmiotowego systemu oceniania zapoznaje uczniów nauczyciel na pierwszych lekcjach z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym.
 3. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami )                 w nowym roku szkolnym, przekazuje ogólne zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz informuje o terminach wywiadówek ze szczególnym uwzględnieniem terminu i trybu przekazywania informacji o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych                       i rocznych.
 4. Wewnątrzszkolny i przedmiotowe systemy oceniania wraz z poziomami wymagań                     z każdego przedmiotu dostępne są w sekretariacie szkoły.

§ 3

 

 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają :

a ) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b ) zachowanie ucznia

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających                 z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

a ) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach oraz ewentualnych brakach w tym zakresie,

b ) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

c ) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań,

d ) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

e ) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

a ) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b ) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c ) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych           i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszej szkole,

d ) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e ) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f ) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych                          ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g ) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

5 ) Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły,                     z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

§ 4

 1. 1.W klasach I -III szkoły podstawowej śródroczne i roczne ocenyz zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. 2.Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

    Oceniania bieżącego w klasach I-III dokonuje się w skali punktowej:

      6 punktów - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, charakteryzuje się   dużą aktywnością twórczą;

      5 punktów - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej;

      4 punkty - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności odpowiadające większości wymagań podstawy programowej;

      3 punkty – otrzymuje uczeń, który posiada przeciętną wiedzę i umiejętności odpowiadające minimalnym wymaganiom podstawy programowej; uczeń pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela;

      2 punkty – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności poniżej przeciętnych, odpowiadające większości koniecznych wymagań podstawy programowej; uczeń pracuje przy dużej pomocy nauczyciela;

      1 punkt – otrzymuje uczeń, który nie osiąga minimum wiedzy i umiejętności, nawet przy pomocy nauczyciela.

      Oceny te wpisywane są w odpowiednich rubrykach dziennika lekcyjnego oraz w karcie informacyjnej, która będzie przekazywana rodzicom na zebraniu.

Przyjmuje się, że w klasie III do oceniania bieżącego   stosowana będzie skala ocen, taka jak w klasach IV-VI.

              

Skala i ogólne kryteria ocen w klasach IV – VI

 1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg skali określonej w statucie szkoły :

niedostateczny ( 1, ndst )

dopuszczający ( 2, dop )

dostateczny ( 3, dst )

dobry ( 4, db )

bardzo dobry ( 5, bdb )

celujący ( 6, cel )

 1. Przy wystawianiu bieżących ocen dopuszcza się stosowanie plusów i minusów ( np. + dst, - bdb, itp. )
 2. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni :

stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął wykraczający ponad program nauczania poziom wymagań,

-          twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,

-          uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

-          systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe, lecz również nadobowiązkowe zadania domowe,

-          aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia,

-          wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku ) stosunek do określonych zagadnień,

-          potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,

-          systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

-          przejawia szczególnie wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.

           stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął dopełniający poziom wymagań,

-          objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystywać                       w sytuacjach problemowych,

-          bierze udział w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

-          sprawnie posługuje się wiadomościami zdobytymi w szkole, posiada umiejętność uogólniania, wykazuje samodzielność i otwartość myślenia,

-          wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów i potrafi ją wyrazić w formie pisemnej i ustnej,

-          korzysta z literatury podstawowej i uzupełniającej wskazanej przez nauczyciela,

-          systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,

-          systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

-          przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.

           stopień dobry otrzymuje uczeń który :

-          osiągnął rozszerzający poziom wymagań ( zna treści kształcenia wychodzące ponad podstawę programową ),

-          zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie z sytuacją problemową,

-          poprawnie stosuje wiadomości zdobyte w szkole, choć może mieć problemy                   z systematycznością w przyswajaniu wiedzy i mogą u niego występować dysproporcje w zakresie możliwości werbalizacji wiedzy w zróżnicowanych formach ( mowa, pismo, forma graficzna ),

-          korzysta z literatury podstawowej wskazanej przez nauczyciela,

-          systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,

-          systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

           stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie programowej,

-          stara się systematycznie wykonywać zadania domowe, a w razie zaniedbań uzupełnia zaległe prace,

-          ma kłopoty z werbalizacją wiedzy, nie popełnia jednak poważnych błędów merytorycznych,

-          potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy ( np. podręcznika czy lektury),

-          rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania nietypowe wykonuje przy pomocy nauczyciela,

-          stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

           stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął konieczny do dalszej nauki ( rozwoju ) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze treści ujęte w [podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych, często przy pomocy nauczyciela,

-          nie wykonuje zadań domowych, jednak na polecenie nauczyciela podejmuje próbę uzupełnienia zaległych prac,

-          ma poważne kłopoty z samodzielną werbalizacją wiedzy,

-          posiada zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

           stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

-          nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój,

-          nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,

-          nie wykonuje zadań domowych ani na polecenie nauczyciela nie podejmuje prób uzupełnienia zaległych prac,

-          nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela,

-          nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

§ 5

Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną :

 1. Sprawdziany

a ) Przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości                                 i umiejętności trwającej co najmniej 1 godzinę lekcyjną.

b ) Dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.

c ) W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace kontrolne ( nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech tygodni ).

d ) Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniom i rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela.

e ) W przypadku nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem.

f ) Nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną uczniowi, który nie zaliczył materiału nauczania objętego sprawdzianem pisemnym w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

g ) Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy. Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych sprawdzianów. Forma poprawy zostaje ustalona przez nauczyciela. Ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika, jednak fakt nie poprawienia sprawdzianu rzutuje znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną bądź roczną.

 1. Kartkówki

a ) Przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich tematów z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu.

b ) Kartkówki winny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym i dane uczniowi do wglądu.

c ) Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.

 1. Pisemne prace domowe                                                                                                                    

a ) Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej trzy prace domowe ucznia w ciągu semestru

 1. Sprawdziany pisemne mogą być punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów :

Stopień

skala w %

Ndst

0 - 40

Dop

41 – 60

Dst

61 – 75

Db

76 – 90

Bdb

91 - 100

 1. 5.Stopień celujący otrzymuje uczeń, który wykonał poprawnie wszystkie zadania na stopień bardzo dobry oraz zadanie dodatkowe wykraczające poza program nauczania danego działu w klasie.
 1. 6.Odpowiedzi ustne :

a ) Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej trzy razy w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia.

b ) Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela.

§ 6

 1. 1.Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, bez podania przyczyny w formie ustalonej z nauczycielem :

a ) jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz                                       w tygodniu,

b ) dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 2 – 3 razy                             w tygodniu,

c) trzy razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 4 – 6 razy                                     w tygodniu

 1. 2.Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych daje uczniom prawo bezpośrednio przed eliminacjami – do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów w okresie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.

 

§ 7

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców ( prawnych opiekunów ).
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica ( prawnego opiekuna ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ), sprawdzone ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ).
 4. Rodzice powinni trzy razy w semestrze spotkać się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi w czasie konsultacji ogólnych, gdzie zostaną powiadomieni o postępach i trudnościach ucznia.

§ 8

 

Obniżenie wymagań edukacyjnych

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne                                 w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania ( wymagania zgodne ze standardami OKE.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy                                     w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                 z zadań wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym ), szkoła powinna                       w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.
 4. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni zawarte w par. 4 ust. 4                         z uwzględnieniem potrzeb dziecka dyslektycznego

stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął wykraczający niekiedy – ponad program nauczania poziom wymagań edukacyjnych

-          twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych

-          uczestniczy w konkursach, turniejach przedmiotowych

-          podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego

-          bardzo dobrze zna zasady ortografii

-          posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości

-          nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów

-          przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando

-          wzorowo prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął dopełniający poziom wymagań, a więc objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystać w sytuacjach problemowych

-          podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego

-          bardzo dobrze zna zasady ortografii

-          posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości

-          przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie dyktando

-          nie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów

-          widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce.

 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który :

-       osiągnął rozszerzający poziom wymagań ( zna treści kształcenia wychodzące ponad   podstawę programową )

   -   zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie                    

           z sytuacją problemową

-          podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych korzysta ze słownika

ortograficznego

-          dobrze zna zasady ortografii

-          posiada dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości

-          przy pomocy słownika i niewielkiej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando

-          sporadycznie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów

-          widoczne są duże postępy ucznia w nauce

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta               i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane                               w podstawie programowej

-          w średnim stopniu zna zasady ortografii

-          posiada dość wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości

-          przy pomocy słownika i dużej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando

-          często korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów

-          widoczne są średnie postępy ucznia w nauce

 

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

-          osiągnął konieczny do dalszej nauki ( rozwoju ) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych

-          podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych w bardzo słabym stopniu potrafi korzystać ze słownika ortograficznego

-          zna niewiele zasad ortografii

-          posiada wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości

-          mimo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda

-          prawie zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów

-          mało zauważalne są postępy ucznia w nauce

 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

-          nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój

-          nie umie korzystać ze słownika ortograficznego

-          nie zna zasad ortografii

-          nie potrafi czytać płynnie nawet przy wolnym tempie czytania

-          mimo bardzo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda

-          zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów,

-          brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce

 1. Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów :

Stopień

skala w %

Ndst

0 - 40

Dop

41 – 60

Dst

61 – 75

Db

76 – 90

Bdb

91 - 100

§ 9

 

Zwalnianie z zajęć

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzje o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Zwolnienia okresowe lub roczne należy przedstawić do dwóch tygodni po rozpoczęciu nowego okresu lub niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny powodującej takie zwolnienie.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji procesu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony ”.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony ”.

§ 10

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna ( końcowa )

 1. 1.Śródroczne oceny klasyfikacyjne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności, z niżej wymienionych form aktywności :

a ) udziału w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności,

b ) indywidualnego lub zespołowego opracowania i prezentacji referatów, tekstów, wystąpień, pokazów, itp.,

c ) ustnych odpowiedzi na lekcji,

d ) udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

e ) zadań domowych

f ) innych form aktywności ucznia uwzględniających specyfikę przedmiotu.

 1. 2.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.
 2. 3.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym,                               w ostatnim tygodniu pierwszego semestru lub w terminie określonym w kalendarium szkolnym i statucie szkoły.
 3. 4.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen śródrocznych klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 4. 5.Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 5. 6.Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do jej poprawy w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Nieuzyskanie oceny pozytywnej w istotny sposób ma wpływ na ocenę roczną.
 6. 7.Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych śródrocznych okreś           w statucie szkoły :

Ocena                                     Skrót literowy                           Oznaczenie cyfrowe

Celujący                                         cel                                                       6

Bardzo dobry                                 bdb                                                    5                                                       

Dobry                                             db                                                        4

Dostateczny                                   dst                                                       3

Dopuszczający                               dop                                                       2

Niedostateczny                               ndst                                                       1

 1. 8.Klasyfikacja roczna począwszy od kl. IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planiei zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w par. 10 ust 9.
 2. 9.Ocena klasyfikacyjna roczna wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 3. 10.Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych rocznych określonych w statucie szkoły :

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

niedostateczny

 1. 11.14 dni przed śródrocznym i końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ( termin posiedzenia wyznacza dyrektor ), poszczególni nauczyciele ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a trzy dni przed semestralnym i końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym.
 2. 12.Jeżeli przewidywana przez nauczyciela na 14 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona, uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, z wyłączeniem możliwości poprawy oceny niedostatecznej.
 3. 13.Do egzaminu sprawdzającego może być dopuszczony uczeń, który:
  1. a)systematycznie uczęszczał na zajęcia (frekwencja min. 95% w roku szkolnym);
  2. b)ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności;
  3. c)pisał wszystkie sprawdziany i prace klasowe;
  4. d)wykazywał się należytym przygotowaniem do zajęć i aktywnością na zajęciach;
  5. e)otrzymał ocenę zachowania nie niższą niż poprawną.
  6. 14.Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do Dyrektora szkoły.
  7. 15.Egzamin sprawdzający odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
  8. 16.Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor powołuje 3 osobową komisję w składzie: - Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator;

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako

członek komisji.

 1. 17.Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 2. 18.Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 3. 19.Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
 4. a)podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu
 5. b)pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
 6. 20.Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w innym, wyznaczonym przez Dyrektora terminie.
 7. 21.Wynik egzaminu sprawdzającego ustalony przez komisję jest ostateczny.
 8. 22.Miesiąc przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy na wniosek nauczycieli uczących zawiadamia na piśmie rodzicó

( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie nagannej zachowania.

 1. 23.Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze to ocena klasyfikacyjna śródroczna staje się automatycznie oceną roczną ( końcową ).
 2. 24.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w par. 12.
 3. 25.Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI nie mają wpływu na ocenę końcową.
 4. 26.Do średniej ocen zostaje także włączona ocena śródroczna z religii .(wg Rozporządzenia MEN z dn. 13 lipca 2007r.).
 5. 27.Oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych języka niemieckiego i angielskiego są także wliczane do średniej ocen ucznia. (wg rozporządzenia MEN z dn. 13 lipca 2007r.

 

§ 11

 

Egzamin klasyfikacyjny

 1. 1.Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. 2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. 3.Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. 4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a ) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

b ) uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą,

c ) uczeń przyjęty w wyniku porozumienia stron ( strony to uczeń i jego rodzice oraz dyrektor i nauczyciel przedmiotu )

 1. 5.Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu oraz uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) z tym, że :

a ) egzaminy klasyfikacyjne po I semestrze powinny być przeprowadzane nie później niż w pierwszym tygodniu nauki w II semestrze,

b ) egzaminy klasyfikacyjne roczne należy przeprowadzić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

c ) egzaminy klasyfikacyjne z powodu zmiany szkoły w trybie ust. 4 pkt. c, należy zakończyć przed upływem dwóch miesięcy od daty przyjęcia, zawsze jednak na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 1. 6.Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem zajęć komputerowych, plastyki, zajęć technicznych, muzyki i wychowania fizycznego, z którego egzamin klasyfikacyjny ma formę ćwiczeń praktycznych.
 2. 7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza egzaminator, tj. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel pokrewnego przedmiotu.
 3. 8.W charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym rodzice ucznia zdającego egzamin.
 4. 9.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :

a ) imiona i nazwiska nauczycieli,

b ) termin egzaminu,

c ) pytania egzaminacyjne,

d ) wynik egzaminu i ocenę,

e ) załączniki – prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.

 1. 10.Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest jednocześnie oceną z zajęć edukacyjnych,                                     z których uczeń był nieklasyfikowany.
 2. 11.Uczeń, który w wyniku końcowego egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin
 3. 12.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 4. 13.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która :

a ) przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b ) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

 1. 14.W skład komisji wchodzą :

a ) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b ) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. 15.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub winnych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. 16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. 17.Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
 4. 18.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 13 pkt. a w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. 19.Przepisy ust. 12 – 18 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

§ 12

 

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu             z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy pod warunkiem, że został sklasyfikowany ze wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych.
 5. Pytania do egzaminu poprawkowego ustala egzaminator po konsultacji                               z przewodniczącym odpowiedniej komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                           W skład komisji wchodzą :

      a ) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

     b ) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

     c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

     komisji.

 1. W przypadku egzaminu poprawkowego nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :

a ) termin egzaminu i skład komisji,

b ) pytania egzaminacyjne,

c ) wynik egzaminu i ocenę,

d ) załączniki – prace pisemne ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 30 września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę .
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                                  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 13

Promocja

 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej .
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szklonego.
 3. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz                            po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia.
 4. Począwszy od klasy IV świadectwo z paskiem ( wyróżnieniem ) otrzymuje uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 5. Uczeń klasy VI otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły tylko wówczas, jeżeli przystąpi do sprawdzianu kompetencji. Nie przystąpienie do sprawdzianu kompetencji w klasie VI w terminach ustalonych przez OKE powoduje konieczność powtórzenia klasy VI .
 6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkolę, jeżeli               w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, objętych programem edukacyjnym oceny klasyfikacyjne roczne                   ( końcowe ) wyższe od oceny niedostatecznej.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej i powtarza klasę.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                                 w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub uzyskał ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 14

 

Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VI

 1. Ustalenie oceny zachowania jest integralną częścią klasyfikowania śródrocznego                             i rocznego.
 2. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych i o jego kulturze, a w szczególności uwzględnia :

a ) wywiązywanie się z obowiązków ucznia ( w zakresie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych ),

b ) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e) okazywanie szacunku innym osobom,

f) dbałość o piękno mowy ojczystej,

g) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

a ) oceny z zajęć edukacyjnych,

b ) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej określonej w statucie skali :

wzorowe ( wz )

bardzo dobre ( bdb )

dobre ( db )

poprawne ( pop )

nieodpowiednie ( ndp )

naganne ( ng)

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

6a. W klasach I-III do oceniania bieżącego zachowania ustala się następującą skalę ocen:           W – wyróżniające

B – bez zastrzeżeń

P – przeciętne

N – niezadowalające

Ocenę W – wyróżniające – otrzymuje uczeń, który wyróżnia się kulturą osobistą, inicjatywą, zaangażowaniem, obowiązkowością i stanowi wzór do naśladowania.

Ocenę B – bez zastrzeżeń – otrzymuje uczeń, który w pełni przestrzega regulaminu szkolnego, jest koleżeński, grzeczny, obowiązkowy.

Ocenę P – przeciętne otrzymuje uczeń, który nie zawsze wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia, czasami stwarza sytuacje konfliktowe.

Ocenę N – niezadowalające otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do regulaminu szkolnego, jest konfliktowy, nie przestrzega zasad współżycia w grupie i bezpieczeństwa w szkole.           

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

a ) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. 11.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 2. 12.Oceniając zachowanie ucznia wychowawca klasy ma obowiązek:
  1. a)przestrzegać obowiązujących w szkole kryteriów ocen zachowania
  2. b)zasięgnąć opinii nauczycieli ( także tych wyrażonych w formie uwag w dzienniku), uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 1. Kryteria ocen zachowania :

 

Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który :

   • jest zawsze   przygotowany do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga

     maksymalnie wysokie wyniki,                                         

   •  rozwija swoje zainteresowania pracując w kołach przedmiotowych i uczestnicząc

       w konkursach przedmiotowych,                                
    
   uznaje i potrafi uzewnętrznić wartości religijne i moralne,

     •    jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę bycia, słowa i dyskusji,

     •    pracuje nad kształtowaniem własnej osobowości,

     •    zawsze szanuje mienie społeczne i pracę innych,

     •    godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

   •    wzorowo dba o piękno mowy ojczystej,

     •    zawsze wywiązuje się z zadań dobrowolnie przyjętych i powierzonych,

   • bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, klasowych oraz w pracach na rzecz szkoły lub środowiska,

     •    dba o zdrowie swoje i innych oraz o swój wygląd,

     •    zawsze jest ubrany w strój apelowy podczas uroczystości szkolnych,

     •    usprawiedliwia wszystkie nieobecności na lekcjach,

     • jest punktualny,

     •    przestrzega regulaminu szkolnego dotyczącego powinności i obowiązków ucznia ( np.  

         zmiana obuwia, kulturalne zachowanie,

     •    szanuje tradycję szkolną i dba o dobre jej imię.

 

 

   Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który :

       •   uznaje i zachowuje wartości moralne i etyczne,

       •   reprezentuje wysoką kulturę osobistą,

       •   pracuje nad własną osobowością,

       •   przestrzega norm współżycia społecznego,

       •   wykazuje staranność w przygotowaniu się do zajęć,

       •   przejawia życzliwość wobec rówieśników,

      •   okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,

       •   dba o mienie szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

       •   dba o piękno mowy ojczystej,

     •   dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,

       •   czynnie bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,

       •   przestrzega punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia,

       •   wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione, nie spóźnia się.

   Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który :

       •      przygotowuje się do zajęć i osiąga wyniki w nauce zgodne z możliwościami intelektualnymi

         i środowiskowymi,

   •      stara się zachować kulturę słowa i być taktowny oraz życzliwie usposobiony,

   •      pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,

   •    szanuje mienie społeczne i pracę innych,

   •     wykonuje powierzone zadania, ale nie przejawia własnej inicjatywy,

   •    bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, ale nie wyróżnia się w pracach na

         rzecz szkoły i klasy,

   •      wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o zdrowie własne i innych,

   •      w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego ( dopuszcza się 6 spóźnień

         w semestrze ),

   •     wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.

     Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który :

     • czasami nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga

         przeciętne wyniki,

     •   sporadycznie:

       - wzbudza zastrzeżenia co do postawy religijnej i moralnej,

       - nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i klasowych,

       - zachowuje się nietaktownie oraz nie szanuje mienia publicznego,

     •   wykonuje powierzone obowiązki bez zaangażowania i z opóźnieniem,

     •  kilkakrotnie ma zwracaną uwagę dot. niezgodnego z regulaminem stroju, wyglądu, obuwia

         szkolnego,

     •   ma do 30 godz. nieusprawiedliwionych w semestrze,

     •   dość często spóźnia się ( ma nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze ).

 

     Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który :

   •     nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki,

   •     ma lekceważący stosunek do wartości religijnych i moralnych,

   •     często jest nietaktowny i agresywny,

   •   nie szanuje mienia społecznego i pracy innych,

   •   nie przyjmuje uwag wychowawców i nauczycieli,

   •     nie wywiązuje się z powierzonych zadań ,

   •   nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych,

   •     notorycznie łamie punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia

       ( nagminny brak stroju apelowego i zmiany obuwia itp. ),

   •     ma godziny nieusprawiedliwione ( ponad 30 ), często spóźnia się ( ponad 12 w semestrze ).

 

     Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który :

   •     lekceważy zajęcia szkolne i nie przygotowuje się do nich, notorycznie przeszkadza w

         prowadzeniu lekcji,

   •     jest wulgarny i agresywny w stosunku do rówieśników i nauczycieli,

   •     wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników, jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński

   •   notorycznie łamie regulamin szkolny i przyjęte w placówce normy zachowania i

         współżycia społecznego,

   •     nie reaguje na uwagi nauczycieli i nie wykazuje chęci poprawy,                                                                                                                                                                                                              niszczy mienie szkolne, kradnie, bije kolegów,

   •     notorycznie wagaruje i spóźnia się na lekcje.

 1. 10.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem p. 12 i 13.

 

 1. 11.O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej uczeń ( na godz. wychowawczej ) i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) drogą pisemną są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych z zachowania.

 

 1. 12.Na 14 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować wszystkich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

 

 1. a)jeżeli przewidywana na 14 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej ocena zachowania jest zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona, mają oni prawo zwrócić się do Dyrektora z prośbą o ponowne jej rozpatrzenie w terminie do trzech dni od dnia poinformowania o przewidywanej ocenie;
 2. b)prośba o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania wyrażona na piśmie powinna zawierać wyraźne uzasadnienie, wskazujące dlaczego wystawiona ocena jest zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) niewłaściwa;
 3. c)do rozpatrzenia odwołania Dyrektor powołuje komisję w składzie:

- Dyrektor – jako przewodniczący,

- pedagog szkolny,

- wychowawca klasy,

- inny wychowawca klasy,

d) komisja dokonuje analizy zasad i  trybu wystawienia oceny i po wysłuchaniu wychowawcy klasy podejmuje decyzję

e) Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o decyzji komisji zatwierdzającej ostateczną ocenę zachowania w terminie do trzech dni po jej zatwierdzeniu.

 1. 13.Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych , zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. 14. W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. 15.W skład komisji wymienionej w ust.13 wchodzą :
  1. a.dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  2. b.wychowawca klasy,
  3. c.wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. d.przedstawiciel samorządu uczniowskiego
  5. e.pedagog
  6. f.psycholog
  7. g.przedstawiciel rady rodziców.
  8. 16.Ocena ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej przez wychowawcę klasy i jest oceną ostateczną.
  9. 17.Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 

§ 15

Zespół do spraw oceniania

 1. Dyrektor szkoły powołuje Zespół do spraw oceniania, który :

a ) przeprowadza okresowe ewaluacje funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

b ) ustala harmonogram badania wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów,

c ) dokonuje analizy wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie badania.

 1. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 2. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania formułuje Zespół do spraw oceniania, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Podstawa prawna do naniesienia zmian – Rozporządzenie MEN z dn. 25 kwietnia 2013 r.


 

 
Tłumacz
Programy

Zegar